Dark eyeshadow

Date: 8/2/2017

By strangerdelaney

I put on really dark eyeshadow, that's all.