ബജി കട

Date: 7/27/2019

By sujith21kumar

ബജി കടയിൽ പട്ടുവുമായി കഴിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രവീൺ ചേട്ടനെ കണ്ടു. പിന്നെ കുറച്ചു സംസാരിച്ചു.