ഫ്രണ്ട്‌സ്

Date: 7/27/2019

By sujith21kumar

സ്കൂളിലെ ജൂബിലി ബിൽഡിങ്ങിൽ ഷാമിയാന പന്തൽ ഇട്ടു. എന്തോ ഫുഡ്‌ പരിപാടിയാണ്. ഞാനും പട്ടവും കൂടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഹാത്തിനെ കണ്ടു. പരസ്പരം കെട്ടിപിടിച്ചു. വിശേഷങ്ങൾ പങ്ക് വെച്ച്.